Agressions sexuals amb sospita de submissió química

Introducció

Les dades fan referència als estudis toxicològics realitzats pels Serveis de Química i Drogues de l'Institut Nacional de Toxicologia i Ciènces Forenses (INTCF) de casos de delictes de caràcter sexual investigats judicialment. L’estudi permet relacionar les troballes toxicològiques (alcohol, cocaïna, derivats amfetamínics, opiacis i psicofàrmacs) amb diferents variables, com ara el sexe,l’edat, el lloc dels fets, el tipus de dia, la comunitat autònoma o laprovíncia.

Puedes estudiar los datos asociados a este cuadro de mando y generar un fichero de datos a medida

Generar informe a medida
Metodologia

1.Temàtica:
Informació sectorial.

2.Indicadors:
- Consultes: total de consultes realitzades.
- Edat: edat més freqüent de les personesintoxicades.
- Sexe: sexe més freqüent de les personesintoxicades.
- Via d’entrada: % de la via d’entrada més freqüentde les intoxicacions consultades.
- Etiologia: % de l’etiologia més freqüent enles intoxicacions consultades.
- Tipus de producte: % del tipus de productemés freqüent en les intoxicacions consultades.

3.Àmbit geogràfic:
La informació cobreix el conjunt del territorinacional. Es publiquen dades d’àmbit nacional, per comunitats autònomes iprovíncia.

4.Organismes d’aplicació:
Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses (INTCF).

5.Cobertura temporal:
Informació de caràcter diari, amb dadesdisponibles des de l’01/01/2021 al 31/12/2021.

6.Actualització de dades:
Les dades s’actualitzen amb periodicitatdiària.

7.Processos de normalització:
Es normalitza la dada geogràfica deconformitat amb la Normativa tècnica del CTEAJE (norma de referència de leseines informàtiques en l’àmbit de l’Administració de justícia).

8.Ajustament:
No es fa cap mena d’ajustament estacional,descomposició de sèries temporals o mètodes similars.

9.Font:
Les dades s’obtenen del Servei d’InformacióToxicològica de l’INTCF.

Memoria - Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses

Hallazgos toxicológicos en agresiones sexuales con sospecha de sumisión química.